1. V objednávce je nutné uvést požadované údaje (u právnických osob nebo fyzických osob registrovaných v rejstříku živnostenského podnikání tak, jak jsou uvedeny v daném rejstříku).
 2. Na základě objednávky bude:
  • Právnickým osobám/fyzickým osobám registrovaným v rejstříku živnostenského podnikání vystavena zálohová faktura ve výši 70 % celkové částky splatná předem, nejpozději 15 dnů před zahájením pobytu a do 15 dnů po ukončení pobytu bude objednateli vystavena konečná faktura,
  • Jednotlivcům/fyzickým osobám nepodnikajícím zaslána prostřednictvím e-mailu informace s platebními pokyny, objednatel musí uhradit 100 % celkové částky před zahájením pobytu v souladu se zaslanými platebními pokyny.
 1. Pro změny objednaných služeb kontaktujte výhradně Bc. Renátu Vaďurovou prostřednictvím emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nejpozději 15 dnů před zahájením pobytu.
 2. Změny objednaných služeb nahlášené řádně (tj. nejpozději 15 dnů před zahájením pobytu) budou řešeny následujícími způsoby:
 1. Změny objednaných služeb nahlášené po řádném termínu (tj. méně než 15 dnů před zahájením pobytu) budou řešeny následujícími způsoby:
 1. V případě, že by počet ubytovaných osob měl klesnout pod 50 % původně ujednaných osob v objednávce, je provozovatel oprávněn od objednávky odstoupit.
 2. V případě nedodržení splatnosti faktury se objednatel zavazuje zaplatit za každý den prodlení smluvní pokutu dle aktuálního sazebníku Univerzity Palackého v Olomouci.
 3. Objednatel ručí za potvrzení objednávky nejpozději 15 dnů před nástupním termínem.
 4. Pro pobyt ve VS Pastviny platí „Provozní řád VS Pastviny“ a „Poučení o zpracování osobních údajů klientů VS Pastviny“, které jsou veřejně přístupné na internetových stránkách pastviny.upol.cz.
 5. Poskytovatel je povinen při nástupu na středisko odevzdat objednateli, vedoucímu skupiny nebo jimi pověřené osobě ubytovací prostory ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit členům skupiny nerušený výkon jejich práv spojených s ubytováním, a to po celou dobu ubytování.
 6. Změna v jmenném seznamu ubytovaných osob musí být neprodleně oznámena vedoucímu střediska.
 7. Při částečném využití areálu si provozovatel vyhrazuje právo do volných kapacit umístit další zájemce o služby střediska. Výuka Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci má přednost před ostatními objednateli a záleží vždy na domluvě objednatelů s vedoucím střediska, jakým způsobem si budou účastníci distribuovat sportovní vybavení a využívat zázemí střediska.
 8. V případě nižší obsazenosti, než je kapacita chatky nebo pokoje, se jednotlivcům/fyzickým osobám nepodnikajícím účtuje celková cena za chatku nebo pokoj.
 9. Stravovací služby jsou poskytovány od 15 osob ubytovaných ve středisku. Jednotlivec/fyzická osoba nepodnikající vždy začíná obědem a končí snídaní v případě plné penze, začíná večeří a končí snídaní v případě polopenze.
 10. Odebrání stravy formou tzv. „balíčku na cestu“, lze pouze na základě odsouhlasené změny po telefonické dohodě s vedoucím střediska, nejpozději 15 dnů předem.
 11. V souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a Obecně závaznou vyhláškou obce č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu (dále jen „vyhláška“), je fyzickým osobám účtován místní poplatek z pobytu, jehož sazba činí 15 Kč za každý započatý den, s výjimkou dne jeho počátku. Od poplatku z pobytu jsou osvobozeny osoby uvedené ve vyhlášce.
 12. Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka včetně případných dodatků podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
 13. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a nabývá účinnosti:
  • U jednotlivců/fyzických osob dnem jejího podpisu
  • U právnických osob/fyzických osob registrovaných v rejstříku živnostenského podnikání dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zmíněným zákonem a dnem jejího podpisu.