VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA PASTVINY

Provozní řád ukládá povinnosti všem ubytovaným osobám Výcvikového střediska Pastviny (dále jen „VS“) a všem ostatním osobám vstupujícím do areálu VS. Upravuje provozní, ubytovací a bezpečnostní podmínky za účelem řádného provozu VS. Provozní řád je závazný pro všechny osoby pohybující se ve VS. Stanovuje obecná pravidla a povinnosti při využívání dostupných zařízení, služeb a materiálů. Provozní řád dále zabezpečuje veškeré činnosti prováděné ve VS v souladu s platnou legislativou.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Provozovatel: 

Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

IČO: 61989592, DIČ: CZ61989592

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Tř. Míru 117, 771 11 Olomouc

           

Adresa: Studenecká zátoka 43, 564 01 Pastviny

Vedoucí VS: Mgr. Dagmar Holá

 

INFORMACE O UBYTOVÁNÍ VE VS PASTVINY

Výcvikové středisko je určeno k:

Ubytování ve výcvikovém středisku je možné v:

 

POVINNOSTI OBJEDNATELE POBYTU VE VS PASTVINY:

 

INFORMACE O SPORTOVNÍM ZÁZEMÍ VE VS PASTVINY

Součástí VS Pastviny je několik sportovních ploch a sportovního vybavení, které jsou ubytovaným osobám po domluvě s vedoucím střediska k dispozici. Uživatelé sportovišť jsou povinni chovat se ohleduplně k ostatním a neomezovat je ve sportování. Provozovatel neodpovídá za úrazy a škody sobě nebo třetím osobám, které byly v prostorách sportovišť způsobeny vlastní nekázní nebo nerespektováním provozního řádu.

Sportovní plochy

Sportovní vybavení

Další

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VS PASTVINY

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA FTK UP PASTVINY

Povinnosti při zjištění požáru

Při vzniků požáru je nutno provést všechny opatření k rychlému zásahu pro lokalizaci a likvidaci požáru a ohlášení požáru. Osoba, která zpozoruje požár, je povinna sama nebo za pomoci jiných uhasit požár hasicími přístroji nebo jinými vhodnými prostředky. Pokud se jí nepodaří požár zlikvidovat, telefonicky ohlásí vznik požáru nebo zabezpečí ohlášení požáru.

 

150 nebo 112

 

Sdělit: kde hoří – co hoří – kdo volá – odkud volá – zraněné osoby – vyčkat na zpětné volání 

 

Způsob vyhlášení požárního poplachu

V ohroženém prostoru voláním „H O Ř Í!“ - „H O Ř Í!“

Povinnosti po vyhlášení požárního poplachu

Do příjezdu jednotky Hasičského záchranného sboru kraje řídí provozovatel VS nebo jeho zástupce, tj. vedoucí střediska nebo vedoucí skupiny ubytovaných osob ve VS evakuaci osob a vydávají pokyny a úkoly pro zdolání požáru. Ubytovaní ve VS a ostatní osoby, které se v době požáru nacházejí ve VS, jsou po vyhlášení evakuace povinni opustit budovy VS nejbližším únikovým východem a jsou povinni shromáždit se u budovy jídelny, kde počkají na další instrukce. Kromě povinnosti vyhlášení požárního poplachu je nutno provést vypnutí hlavního přívodu elektřiny.

sos_telefony.jpg