Slide thumbnail

VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO PASTVINY

Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

Zažij léto na Pastvinách!
DomůNabídkaKontaktPoptávkaCeník

UP logo FTK UP horizont bila cz

VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO PASTVINY
Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci

Zažij léto na Pastvinách!

Školní pobyty

Středisko je oblíbené pro uskutečňování vícedenních pobytů v přírodě, adaptačních kurzů, školních výletů, sportovních kurzů nebo tematických pobytů pro děti a mládež nejen českých škol.

Soustředění

Multifunkční hřiště, tenisová zeď, badminton, antuka, paddleboardy, koloběžky a mnoho dalšího je k dispozici pro sportovní přípravu vašich svěřenců jakéhokoli věku.

Dovolená

Čeká vás oslava, pánská jízda nebo rozlučka se svobodou a nevíte, kam pozvané uložit? Vyrazte do prostředí Orlických hor, které láká k projížďkám, turistice nebo chvílím u táboráku.

VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA PASTVINY

Provozní řád ukládá povinnosti všem ubytovaným osobám Výcvikového střediska Pastviny (dále jen „VS“) a všem ostatním osobám vstupujícím do areálu VS. Upravuje provozní, ubytovací a bezpečnostní podmínky za účelem řádného provozu VS. Provozní řád je závazný pro všechny osoby pohybující se ve VS. Stanovuje obecná pravidla a povinnosti při využívání dostupných zařízení, služeb a materiálů. Provozní řád dále zabezpečuje veškeré činnosti prováděné ve VS v souladu s platnou legislativou.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Provozovatel: 

Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

IČO: 61989592, DIČ: CZ61989592

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Tř. Míru 117, 771 11 Olomouc

           

Adresa: Studenecká zátoka 43, 564 01 Pastviny

Vedoucí VS: Mgr. Dagmar Holá

 

INFORMACE O UBYTOVÁNÍ VE VS PASTVINY

Výcvikové středisko je určeno k:

 • plnění podmínek výuky a realizaci sportovních aktivit studentů UP,
 • realizaci sportovních a volnočasových aktivit jiných školních zařízení,
 • organizované sportovní přípravě sportovních klubů,
 • rekreaci dětí a mládeže v rámci skupinových akcí (letní tábory, školy v přírodě, ozdravné pobyty, školní výlety, sportovní kurzy apod.),
 • rekreaci ostatních skupinových akcí,
 • rekreaci zaměstnanců UP a dalších osob z řad veřejnosti,
 • realizaci jednorázových akcí, seminářů, školení apod.

Ubytování ve výcvikovém středisku je možné v:

 • centrální budově s kapacitou 18 lůžek v celkem 6 pokojích (3 lůžka v pokoji),
 • chatkách s kapacitou 92 lůžek v celkem 23 chatkách (4 lůžka v chatce),
 • patrových chatkách s kapacitou 28 lůžek v celkem 7 patrových chatkách (4 lůžka v chatce).

 

POVINNOSTI OBJEDNATELE POBYTU VE VS PASTVINY:

 • Za ubytování a služby s ním spojené je objednatel povinen zaplatit dle objednávky či platného ceníku provozovatele.
 • Provozovatel VS je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování objednatele ubytovat, předat mu klíče od sjednaného ubytování, lůžkoviny od 10:00 do 11:00 (zahájení stravování obědem) nebo od 16:00 do 17:00 (zahájení stravování večeří) v den nástupu, nebude-li dohodnuto jinak.
 • Lůžkoviny jsou určeny jako jedna sada pro jeden pobyt a jsou zahrnuty v ceně za ubytování.
 • Ubytování není dovoleno osobám, které jeví známky akutního nebo infekčního onemocnění nebo byla-li nařízena karanténní opatření.
 • Na začátku pobytu přebírá objednatel prostory bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit vedoucímu střediska. Na pozdější oznámení nebude brán zřetel.
 • Objednatel odpovídá za případné škody na majetku provozovatele, které způsobily ubytované osoby, je povinen tyto škody nahradit bez zbytečného odkladu po výzvě provozovatele.
 • Objednatel je oprávněn užívat prostory vyhrazené k ubytování a další dohodnuté prostory. Bez souhlasu provozovatele v nich nesmí provádět žádné změny.
 • Provozovatel nezajišťuje v průběhu pobytu objednatele úklid pokojů a chatek. Objednatel si zajišťuje úklid všech pronajatých prostor, ve společných částech VS udržuje pořádek a svým chováním neomezuje ostatní ubytované osoby.
 • Před ukončení pobytu odevzdá objednatel vedoucímu střediska použité lůžkoviny, předá uklizené pokoje, chatky, společné prostory VS. Objednatel zajistí úklid odpadů dle pokynů vedoucího střediska. Dále předá vedoucímu střediska klíče od pokojů a chatek.
 • Po ukončení pobytu je objednatel povinen opustit vyklizené prostory do 10:00, není-li smluveno jinak.
 • Objednatel nesmí bez předchozího souhlasu vedoucího střediska provádět jakékoliv úpravy areálu VS (včetně kácení stromů na otop atp.). Také nesmí manipulovat s technikou sloužící pro správu VS.
 • Objednatel je povinen při odchodu z VS zkontrolovat, že nikde neteče voda, zhasnout světla, vypnout všechny spotřebiče, uzavřít okna a uzamknout všechny vchodové dveře.
 • V případě, že objednatel zruší či nedokončí pobyt z důvodu uzavření veřejných zařízení nebo provozoven v okolí nesouvisející s provozem VS, špatné kvality vody v řece či přehradě, nadměrného výskytu hmyzu a dalších okolností, které nelze předvídat, je povinen uhradit 100 % nákladů na pobyt, pokud není dohodnuto jinak, a nenáleží mu žádná finanční náhrada.

 

INFORMACE O SPORTOVNÍM ZÁZEMÍ VE VS PASTVINY

Součástí VS Pastviny je několik sportovních ploch a sportovního vybavení, které jsou ubytovaným osobám po domluvě s vedoucím střediska k dispozici. Uživatelé sportovišť jsou povinni chovat se ohleduplně k ostatním a neomezovat je ve sportování. Provozovatel neodpovídá za úrazy a škody sobě nebo třetím osobám, které byly v prostorách sportovišť způsobeny vlastní nekázní nebo nerespektováním provozního řádu.

Sportovní plochy

 • 2x antukové hřiště,
 • 4x hřiště s umělým povrchem,
 • 1x tenisová zeď,
 • 1x hřiště na badminton.

Sportovní vybavení

 • sítě tenisové, nohejbalové, volejbalové, na stolní tenis,
 • venkovní a další příslušenství,
 • kola, koloběžky,
 • kanoe, kajaky, paddleboardy a další.

Další

 • 2x sauna,
 • 2x výuková místnost vybavená audiovizuální technikou,
 • 1x společenská místnost,
 • jídelna, bufet,
 • ohniště.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VS PASTVINY

 • Stížnosti ubytovaných osob a případné návrhy na zkvalitnění služeb přijímá vedoucí střediska.
 • Každá ubytovaná osoba je povinna zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození včetně věcí v zaparkovaných autech. Provozovatel VS neodpovídá za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech. Žádný z pracovníků VS není oprávněn převzít vnesené věci do úschovy ubytovacího zařízení.
 • V době od 22:00 hodin do 6:00 hodin jsou ubytované osoby povinny dodržovat noční klid.
 • Za chování a bezpečnost dětí i nezletilých osob při pobytu jsou plně odpovědni jejich zástupci. Děti do 10 let věku nesmí být ponechány bez dozoru dospělé osoby. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 • Psi mají umožněn přístup pouze s náhubkem v doprovodu svého majitele a nesmějí se volně ve VS pohybovat. Za bezpečnost a úklid nečistot zodpovídá majitel psa pod pokutou 1000 Kč.
 • Ve VS může ubytovaná osoba přijímat návštěvy pouze v denních hodinách. Návštěvu je povinna bezpodmínečně a neprodleně nahlásit vedoucímu střediska. Návštěva se nesmí sama volně pohybovat a vstupovat do ubytovacích prostor.
 • Každá ubytovaná osoba je povinna se ihned při vstupu do areálu seznámit s provozním řádem a požárními poplachovými směrnicemi. Dále je povinna řídit se uvedenými předpisy a respektovat pokyny vedoucího střediska.
 • Ve VS platí přísný zákaz kouření vč. manipulace s otevřeným ohněm a zábavní pyrotechnikou. Výjimku může udělit vedoucí střediska, který vymezí místa, kde kouření bude povoleno. Rozdělávání ohně je povolenou pouze na místě, k tomu určeném, a to je otevřené ohniště ve VS.
 • Konzumace alkoholu je povolena pouze osobám starším 18 let, a to v přiměřené míře pouze v prostorách bufetu a v jídelně. Na ostatních místech VS, včetně celého exteriéru je konzumace alkoholu z výchovných důvodů zakázána, pokud vedoucí střediska neurčí jinak.
 • V prostorách VS je zakázáno požívání i samotné držení jakýchkoli drog, omamných či psychotropních látek.
 • Parkování vozů je pouze na určených místech, v žádném případě není povolen vjezd automobilů na travnaté prostory VS. Uložení kol a ostatních sportovních pomůcek je možné v místech k tomu určených vedoucím střediska.
 • Ve VS je zákaz používání vlastních elektrických spotřebičů (včetně přímotopů, varných konvic, výčepů), vyjma sloužících k osobní hygieně (holící strojky, el. zubní kartáčky, vysoušeče vlasů apod.) a vyjma nabíjení mobilních telefonů, kamer a fotoaparátů.
 • Ubytované osoby berou na vědomí, že k odhazování hygienických potřeb (hygienické vložky, tampony, plastové tyčinky apod.) slouží odpadkové koše. Ve VS je nainstalována ekologická čistička odpadních vod, u které při ucpání hrozí přerušení čistících procesů.
 • Ubytované osobě, která úmyslně nebo z hrubé nedbalosti poškodí majetek VS, majetek jiných ubytovaných osob nebo se bude chovat nevhodně a v rozporu s provozním řádem, je provozovatel VS oprávněn ukončit pobyt před dohodnutým dnem odjezdu bez nároku na vrácení částky za nevyužité služby.
 • Provozovatel VS zajišťuje veškeré provozní a jiné činnosti prováděné v souladu s platnou legislativou.

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA FTK UP PASTVINY

Povinnosti při zjištění požáru

Při vzniků požáru je nutno provést všechny opatření k rychlému zásahu pro lokalizaci a likvidaci požáru a ohlášení požáru. Osoba, která zpozoruje požár, je povinna sama nebo za pomoci jiných uhasit požár hasicími přístroji nebo jinými vhodnými prostředky. Pokud se jí nepodaří požár zlikvidovat, telefonicky ohlásí vznik požáru nebo zabezpečí ohlášení požáru.

 

150 nebo 112

 

Sdělit: kde hoří – co hoří – kdo volá – odkud volá – zraněné osoby – vyčkat na zpětné volání 

 

Způsob vyhlášení požárního poplachu

V ohroženém prostoru voláním „H O Ř Í!“ - „H O Ř Í!“

Povinnosti po vyhlášení požárního poplachu

Do příjezdu jednotky Hasičského záchranného sboru kraje řídí provozovatel VS nebo jeho zástupce, tj. vedoucí střediska nebo vedoucí skupiny ubytovaných osob ve VS evakuaci osob a vydávají pokyny a úkoly pro zdolání požáru. Ubytovaní ve VS a ostatní osoby, které se v době požáru nacházejí ve VS, jsou po vyhlášení evakuace povinni opustit budovy VS nejbližším únikovým východem a jsou povinni shromáždit se u budovy jídelny, kde počkají na další instrukce. Kromě povinnosti vyhlášení požárního poplachu je nutno provést vypnutí hlavního přívodu elektřiny.

sos_telefony.jpg

Slide backgroundSlide thumbnail

Středisko nabízí v jídelně s celkovou kapacitou 80 osob skupinové stravování formou plné penze nebo polopenze jak pro děti, tak i dospělé včetně pitného režimu. Po předchozí domluvě můžeme zajistit špekáčky nebo stravu formou balíčku. Součástí jídelny je také bufet:
 • Káva
 • Čaj
 • Ochucené minerální vody
 • Juice
 • Tonic
 • Čepovaná limonáda / Kofola
 • Čepované pivo
 • Lahvové pivo alko / nealko
 • Víno
 • Gin
 • Rum
 • Vodka
 • Whisky
 • Čokoláda
 • Oplatky
 • Chispy
 • Tyčinky
 • Hygienické potřeby
Nabídka není pevně stanovena a mění se v závislosti na poptávce klientů a možnostech dodavatelů.

80

míst

Slide backgroundSlide thumbnail

SPOLEČENSKÉ PROSTORY

VÝUKOVÉ MÍSTNOSTI

Další info

Další info

Kontakt

Výcvikové středisko Pastviny FTK UP
Studenecká zátoka 43
564 01 Pastviny
Mobil: 734 261 728

Provozovatel areálu
Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117
771 11 Olomouc
Telefon: 585 636 034; 730 527 841
Email: renata.vadurova@upol.cz

Fakturační údaje
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8
779 00 Olomouc
IČO: 61989592
DIČ: CZ61989592

GPS souřadnice
50.0793422N, 16.5737853E

Sociální sítě

youtube web   fb web

Kde nás najdete

Napište nám

Zadejte jméno

Zadejte email

Zadejte dotaz

Design, code

© Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci
Design, code: Mgr. Jiří Veverka, Přihlásit